CONDICIÓNS DE COMPRA

Os presentes termos e condicións de venda aplicaranse ás operacións de venda de produtos que "www.galicianbrew.com" e aplícanse aos clientes que aceptaron previamente as condicións de compra, envío, pago e garantía de produtos.

A empresa á que lle está comprando é:

 • Razón Social: "GALICIAN BREW, S.L.", (en diante 'GALICIAN BREW').
 • NIF: B94169521.
 • Domicilio fiscal: Chan de Gándara, 20 - Padróns - Ponteareas - 36862- Pontevedra - España

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Os presentes termos e condicións de venda aplicaranse ás vendas realizadas por 'GALICIAN BREW' en España.

2. INFORMACIÓN E CONTIDOS

'GALICIAN BREW' xestiona esta páxina, así como a información e materiais que contén. Polo feito de acceder e/ou navegar por esta páxina web, como usuario, vostede acepta as presentes condicións de venda e uso da tenda.

3. RESTRICIÓNS DE USO

Os Contidos desta Páxina web, así como os dereitos de autor e de propiedade intelectual da mesma pertencen a 'GALICIAN BREW' ou aos seus provedores de contidos. Pola presente autorízaselle o acceso a esta páxina web como usuario e a imprimir unha copia dos contidos aos que acceda durante a súa visita. Calquera outro uso desta páxina web e dos seus contidos, incluíndo a modificación, publicación, transmisión, creación de traballos derivados, incorporación a outras páxinas web ou reproducións da páxina web ou dos seus contidos (xa sexa por vía de vínculos, marcos ou calquera outro método) queda prohibido, salvo que medie consentimento previo e por escrito para iso por parte de 'GALICIAN BREW'. Todos os dereitos reservados.

4. MARCAS

'GALICIAN BREW', o seu logotipo e calquera outras marcas de produto e de servizos utilizadas nesta páxina web son propiedade de 'GALICIAN BREW' ou de terceiros. Ningunha marca de produto ou de servizos de 'GALICIAN BREW' poderá ser usada sen consentimento previo e por escrito de 'GALICIAN BREW'. Se prohibe calquera uso non autorizado das marcas.

O feito de que poida vostede acceder a esta páxina web non implica que se lle outorguen dereitos de ningún tipo para facer uso de marcas rexistradas de 'GALICIAN BREW', a que tampouco lle outorga licenzas ou dereitos implícitos ou de ningunha outra natureza en relación con dereitos de autor, patentes, marcas comerciais e/ou de servizos relacionados con esta páxina web.

5. MODIFICACIÓNS DAS CONDICIÓNS

'GALICIAN BREW' resérvase o dereito de modificar, impedir ou restrinxir total ou parcialmente o acceso aos contidos desta páxina web en calquera momento e sen necesidade de notificación previa.

6. PEDIDOS FALSOS

Cada pedido está relacionado cunha dirección IP determinada que poderá ser utilizada para emprender medidas legais contra aquelas persoas que realizan pedidos falsos de material, sen ánimo algún de recollelo nin pagalo. Nestas situacións, actuaremos pola ví­a penal, ao amparo do ordenamento jurí­dico establecido, e en colaboración con medios policiais ao efecto, tomaranse as medidas oportunas para acabar con eses pedidos fraudulentos.

Todos os custos administrativos, avogados, procuradores cargaránselles ao cliente.

7. PREZOS

 • Todos os prezos son SEN IVE INCLUÍDO.
 • Comercializamos produtos con I.V.A. ao 21%.
 • 'GALICIAN BREW' resérvase o dereito de modificar unilateralmente os prezos sen previo aviso.
 • O cliente pagará, ao estar incluídos no prezo, os impostos sobre as vendas, o uso, consumo, bens, servizo, IVE ou imposto equivalente, agás que o cliente entregase a 'GALICIAN BREW' un certificado de exención válido no país de entrega.

8. PEDIDOS

Os nosos produtos requiren que o comprador teña a idade mínima de 18 anos. O comprador manifesta que cumpre devandito requisito ao entrar en www.galicianbrew.com e ao rexistrarse para formalizar a compra.

Todos os pedidos están condicionados á súa aceptación por 'GALICIAN BREW', quen comunicará a aceptación do pedido axiña que como lle sexa razoablemente posible, xa sexa por medios electrónicos ou por calquera outro medio. O cliente haberá de especificar nos seus pedidos un domicilio de entrega e un teléfono de contacto (para o transportista/mensaxeiro).

'GALICIAN BREW' resérvase o dereito a cancelar calquera pedido aceptado que adoeza dalgún erro material en relación co pedido, o prezo ou calquera outras condicións publicadas no sitio www.galicianbrew.com que estean relacionadas co pedido do cliente, ou no caso de que unha posterior verificación das condicións crediticias do cliente así o aconsellen. En caso de pagos con cartón ou PayPal, se o pedido xa foi cargado contra a mesma e o pedido é cancelado, 'GALICIAN BREW' procederá a realizar un abono na conta do cartón utilizado de forma inmediata, (a condición de que non saíse a mercadoría do almacen).

O cliente poderá cancelar ou modificar un pedido dentro do horario para cursar o mesmo, é dicir, sempre que a mercadoría non saíse dos nosos almacéns.

Pódense presentar circunstancias que imposibiliten a 'GALICIAN BREW' cumprir o prazo de entrega previsto. Por tanto, todas as datas comunicadas por 'GALICIAN BREW' para a entrega e a subministración de produtos son aproximadas e 'GALICIAN BREW' non pode garantir que o subministración se realice realmente no momento previamente acordado, excepto no caso de que 'GALICIAN BREW' confirmase tales datas de repartición explicitamente como vinculantes.

'GALICIAN BREW' fará o que estea razoablemente ao seu alcance para cumprir a data de entrega. Os pedidos serán entregados de acordo aos prazos indicados nestas condicións de compra.

'GALICIAN BREW' comprométese a non permitir ningunha transacción que sexa ilegal, ou se considere polas marcas de cartóns de crédito ou o banco adquiriente, que poida ou teña o potencial de danar a boa vontade dos mesmos ou influír de maneira negativa neles. As seguintes actividades están prohibidas en virtude dos programas das marcas de cartóns: a venda ou oferta dun produto ou servizo que non sexa de plena conformidade con todas as leis aplicables ao Comprador, Banco Emisor, Comerciante, Titular do cartón, ou cartóns.

 

9. DATOS DO CLIENTE

Vostede é responsable de:

 • Presentar datos verídicos, exactos, actuais e completos sobre a súa identidade persoal, tal e como se solicita na zona de rexistro do sitio web de 'GALICIAN BREW'.
 • Manter devanditos datos e efectuar inmediatamente actualizacións para asegurar a súa exactitude, actualidade e totalidade.
 • Ademais, vostede é responsable da seguridade e custodia do contrasinal que se lle adxudica.
 • 'GALICIAN BREW' non asume responsabilidade algunha polo uso non autorizado de contrasinais.

10. ENVÍO E RISCO DE PERDA OU DANO

O risco por perda ou dano entenderase transmitido por 'GALICIAN BREW' ao cliente no momento de efectuarse a recepción no domicilio de entrega. Pórtelos e demais custos de envío indicaranse por separado na factura de 'GALICIAN BREW' cando non estean incluídos no prezo de compra do produto. A titularidade dos produtos pasará de 'GALICIAN BREW' ao cliente no momento da entrega dos produtos.

Se se acordasen instrucións de embalaxe ou envío especiais a petición do cliente, os oportunos cargos seranlle facturados por separado, e o risco de perda ou dano transmitirase ao cliente no momento de efectuarse a entrega ao transportista do cliente ou á persoa designada por este para recibir os produtos.

11. PROHIBIDA A VENDA A MENORES DE 18 ANOS

En conformidade coa Lei 11/2010 do 17 de decembro, está prohibida a venda de alcol a menores de 18 anos, polo que se non cumpres devandito requisito, animámosche a abandorar esta páxina.

12. DEVOLUCIÓN DE PRODUTOS

O compromiso cos nosos clientes é o de brindarlles de forma satisfatoria aquilo que buscan nos artigos que ofertamos na nosa tenda online. Se cando reciba o seu pedido non queda satisfeito, ten un prazo de catorce (14) días naturais, a contar desde a data de recepción para executar o dereito de devolución.

Para realizar a devolución, o artigo deberánpresentarse en bo estado, así como a súa embalaxe orixinal. Deberá comunicar a devolución enviando un correo electrónico a info@galicianbrew.com.

O medio e custo de envío será elixido e asumido polo cliente.

A dirección para o seu retorno é:

GALICIAN BREW
Chan de Gándara, 20 - Padróns
Ponteareas - 36866 - Pontevedra

Unha vez recibida a mercadoría nos nosos almacéns, e previa comprobación do estado da mesma, procederase ao reintegro do seu importe. Os custos producidos pola devolución serán por conta do cliente.

O reembolso como consecuencia dunha devolución será igual ao importe de compra do produto devolto e o seu custo de envío. Efectuarase no menor prazo posible a partir da recepción e revisión das mercadorías pola nosa banda (nunca superior a 14 días).

O abono realizarase no mesmo medio utilizado para o pago do pedido (cartón de crédito/débito ó Paypal).

14. CANCELAR PEDIDOS

Unha vez realizado o seu pedido pode ser cancelado dentro do horario que GALICIAN BREW ten previsto para a súa preparación, que son as 16:00h do mesmo día e así deter a súa preparación en almacén e non dar saída cara á plataforma de mensaxería. Para o seu cancelacion ten que notificalo ao mail info@galicianbrew.com.

15. FORMAS DE PAGO

15.1 CARTÓN DE CRÉDITO/DÉBITO

"GALICIAN BREW" acepta: Mastercard, Visa crédito, Visa débito a través da pasarela de pago seguro do BANCO SABADELL.

O importe total da súa compra incluídos os custos de envío e o IVE será cargado no seu cartón de crédito no momento de concluír o proceso de realización de pedido. Posteriormente enviarase unha confirmación de aceptación de pedido. Se cancela o seu pedido antes de que fose enviado o produto, procederemos ao abono do cargo.

O pago con cartón de crédito/débito garántelle unha forma de pago simple e segura. Os seus datos non se rexistrarán en ningunha base de datos senón que viaxarán encriptados directamente ao TPV Virtual do Banco, usando a tecnoloxía SSL (protocolo criptográfico empregado para realizar unha conexión segura entre o seu computador e a TPV Virtual do noso banco). Por iso, os datos do seu cartón están a salvo e só os coñece o banco.

Este comerciante comprométese a non permitir ningunha transacción que sexa ilegal, ou se considere polas marcas de cartóns de crédito ou o banco adquiriente, que poida ou teña o potencial de danar a boa vontade dos mesmos ou influír de maneira negativa neles. As seguintes actividades están prohibidas en virtude dos programas das marcas de cartóns: a venda ou oferta dun produto ou servizo que non sexa de plena conformidade con todas as leis aplicables ao Comprador, Banco Emisor, Comerciante, Titular do cartón, ou cartóns.
Ademais, as seguintes actividades tamén están prohibidas explicitamente:

"Venda de bebidas alcohólicas a menores de 18 anos"

15.2 PAYPAL

Pode pagar o seu pedido a través de PayPal. Trátase unha plataforma moi segura para realizar compras e pagos por Internet. O pago realízase ao finalizar o pedido a través dunha páxina segura de PayPal. Non é necesario ter conta Paypal mesmo pode utilizar o seu cartón de crédito a través da pasarela de pago Paypal.

15.3 TRANSFERENCIA BANCARIA (Ou INGRESO)

Dado que este método de pago non é inmediato, se o seu banco está en territorio español adoita tardar entre 1 e 2 días hábiles en realizar a transferencia, procederemos ao envío do pedido no momento en que teñamos constancia da realización efectiva do pago.

Para pagar o seu pedido por este método deberá de realizar transferencia bancaria (ou ingreso) ao seguinte número de conta:

 • TITULAR: MARIA ISABEL VIEITEZ ALVAREZ
 • IBAN: ES91 0182 0674 1202 0157 5847
 • CONCEPTO: Indicar o número de pedido

Nota: Ata que se faga efectivo o pago (2 ou 3 días hábiles) o pedido non será enviado.

15.4 CONTRA REEMBOLSO

O pago contra reembolso é un medio de pago utilizado nas vendas por Internet que consiste en aboar o custe do produto comprado, cun recargo (custos de xestión de cobro) directamente á empresa de transporte que realiza a entrega.

Condicións do pago contra reembolso:

 • Recargo: 5€

16. CONDICIÓNS DE ENVÍO

16.1 CUSTOS DE ENVÍO

 • España peninsular e Baleares: 6,90€ (IVE Incl.) 
 • Canaria, Ceuta e Melilla: Non se realizan envíos.

ENVÍO GRATIS: para pedidos superiores a 60€.

16.2 PRAZOS DE ENTREGA

 • España peninsular: 24/48h.
 • Baleares: 48/72h